Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Obchodní podmínky

vydané podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen též „občanský zákoník“)

čl. I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen též „obchodní podmínky“) podnikatele: Chladservis VaRa, spol. s.r.o. se sídlem Křenová 19, 602 00, Brno, IČ: 49975528, DIČ: CZ49975528 (dále jen též „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“) a tvoří její nedílnou součást. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.chladservis.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek si kupující a prodávající (dále též souhrnně jako „smluvní strany“) mohou sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

čl. II. Účet uživatele

2.1 Kupující může provádět objednávání zboží přímo z webového rozhraní obchodu na základě registrace anebo bez registrace. Prostřednictvím registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „účet uživatele“).

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v účtu uživatele je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v účtu uživatele a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k účtu uživatele je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání účtu uživatele třetím osobám.

2.5. Prodávající je oprávněn zrušit účet uživatele, a to zejména tehdy, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

čl. III. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně nákladů spojených s balením, daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.5.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.5.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.5.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále souhrnně též jen „objednávka“).

3.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

čl. IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Křenová 89/19, 602 00 Brno;
 • b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  6962350287/0100, vedený u společnosti  Komerční banka  a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • d) bezhotovostně platební kartou;
 • e) prostřednictvím úvěru poskytnutého obchodní společností Home Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4401.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši dle zvolené varianty dodání. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky ve smyslu čl. 3.7 obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

čl. V. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Křenová 89/19, 602 00 Brno či na adresu elektronické pošty prodávajícího chladservis@chladservis.cz.

5.2 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být nepoužité a v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Níže si můžete stáhnout formulář k odstoupení od kupní smlouvy.

Vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy.docx

čl. VI. Přeprava a dodání zboží

6.1 Způsob (variantu) dopravy zboží volí kupující v objednávkovém formuláři. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují Dodací podmínky prodávajícího, které tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

čl. VII. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Toto zboží prodávající nabízí v sekci „2. JAKOST“ webového rozhraní obchodu.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u konkrétního zboží stanovena lhůta delší.

7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

čl. VIII. Ostatní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem či těchto obchodních podmínek, může:

 • 9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

čl. X. Doručování

10.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

čl. XI. Kontrola prodávajícího, mimosoudní řešení sporů, stížnosti

10.1 K poskytování služeb je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).

10.2 V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.adr.coi.cz/), adresa: Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz.

10.3 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. (http://www.asociace-sos.cz/).

10.4 Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (http://www.evropskyspotrebitel.cz).

10.5 K řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím může kupující využít i Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

čl. XII. Závěrečná ustanovení

11. 1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že  veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.

11.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3 Tyto obchodní podmínky jsou, není-li smluvně mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno jinak, platné a účinné od 1.1.2015.

11.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Aktuální znění obchodních podmínek zhotovitel zveřejňuje na internetových stránkách www.chladservis.cz

11.5 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu kupujícího.

11.6 Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto tohoto ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Na ustanovení těchto obchodních podmínek se v případě pochybností hledí spíše jako na platné než jako na neplatné.

11.7 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.8 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Křenová 89/19, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty chladservis@chladservis.cz, telefon: 543 235 156.

Přílohy:

Mimosoudní řešení sporů

čl. XI. obchodních podmínek

Kontrola prodávajícího, mimosoudní řešení sporů, stížnosti

10.1 K poskytování služeb je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).

10.2 V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.adr.coi.cz/), adresa: Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz.

10.3 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. (http://www.asociace-sos.cz/).

10.4 Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (http://www.evropskyspotrebitel.cz).

10.5 K řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím může kupující využít i Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dodací podmínky

Čl. 1

1.1 Tyto dodací podmínky (dále jen též „dodací podmínky“) podnikatele: Chladservis VaRa s.r.o. se sídlem Křenová 89/19, 602 00, Brno, IČ: 49975528, DIČ: CZ49975528 konkretizují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího vzniklé v souvislosti s dodáním zboží.

1.2 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

1.3 Pokud kupující zvolil způsob dopravy prostřednictvím třetí osoby (Gebrüder Weiss), přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci této třetí osobě prodávajícím pro přepravu do místa uvedeného kupujícím v objednávce.

1.4 V případě, že kupující v objednávce zvolí některý z bezhotovostních způsobů platby kupní ceny, je prodávající oprávněn dodat zboží kupujícímu až poté, co mu bude na jeho bankovní účet připsána celá kupní cena.

1.5 Kupující má ve své objednávce možnost zvolit z těchto variant dopravy:

 • A/ Osobní odběr
  • Zboží lze osobně vyzvednout na naší prodejně. Při osobním odběru vyčkejte na telefonické potvrzení Vaší objednávky, kdy s Vámi domluvíme termín převzetí. Osobní odběr probíhá na naší prodejně na adrese: Křenová 89/19, Brno 602 00. Otevírací doba Po-Pá 8:00 – 17:00. 
  • Převzetí zboží formou osobního odběru je zdarma.
 • B/ Doprava STANDARD
  • Rozumí se dovoz spotřebiče na Vámi určenou adresu za první uzamykatelné dveře. V rámci Brna a okolí do 30km zajišťujeme vlastní dopravou, pro ostatní kraje využíváme dopravce Gebrüder Weiss. Cena dopravy STANDARD je 379,- Kč, u objednávek nad 6000,- Kč je doprava STANDARD zdarma. Dobírka +39,- Kč.
 • C/ Doprava KOMFORT
  • Dovoz včetně výnosu do jakéhokoli patra a základní instalace volně stojících spotřebičů po celé ČR. Rozumí se základní připojení volně stojících spotřebičů - praček, myček, chladniček, mrazniček, sušiček. Neplatí pro plynové a vestavné spotřebiče. Individuální termín závozu, telefonické avízo před dodáním, dvoučlenná posádka, instalace setů pračka/sušička, vybalení spotřebiče, připojení spotřebiče na předem připravené rozvody (nutná vzdálenost přípojek od spotřebiče do 1,5m). Odvoz starého spotřebiče a zajištění odborné likvidace, odvoz a likvidace obalového materiálu. V rámci Brna a okolí do 30km zajišťujeme vlastní dopravou, pro ostatní kraje využíváme dopravce Gebruder Weiss. Cena dopravy KOMFORT 599,- Kč, dobírka +39,- kč. Instalaci plynových a vestavných spotřebičů zajišťujeme pouze v Brně a okolí, ceny dle aktuálního ceníku.
 • D/ Gebrüder Weiss
  • Přepravu malých zásilek do 25 kg zajišťujeme smluvním přepravcem DPD. Cena 139,- Kč. Dobírka +39,- kč.

Přes 30 let na trhu

Vlastní servisopravy u zákazníků

Komfortní dopravavčetně výnosu a montáže

Moderní eshop od Home Credit na technologii webmiumeshop.cz