Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Zásady ochrany osobních údajů

1.  Účel těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vydává společnost Chladservis VaRa, spol. s r.o., Křenová 19, 602 00  Brno, IČO: 49975528, DIČ CZ49975528, zapsaná v OR vedený Krajským OS v Brně, spisová značka C 13983 dále jen „Chladservis VaRa s.r.o.“.

Společnost Chladservis VaRa s.r.o usiluje o ochranu vašeho soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje, které jste nám poskytli. Tyto Zásady ochrany osobních údajů je třeba číst společně se Smluvními podmínkami společnosti Chladservis VaRa s.r.o.

2.  Jaké informace shromažďujeme

Obecně se osobní údaje, které shromažďujeme a uchováváme, sestávají z vašeho jména, adresy, kontaktních údajů ( telefonní číslo, email ). V případech, kdy se jedná o konkrétní výrobek nebo službu, může nastat situace, kdy od vás budeme shromažďovat osobní údaje, související s daným výrobkem, službou, záruční, či pozáruční opravou.

3.  Podání žádosti o informace k výrobku nebo službě

Potřebujeme od vás získat vaše osobní údaje, abychom mohli dokončit vaši žádost k výrobku, náhradnímu dílu nebo službě. V našich online formulářích, popř. při tel. kontaktu budete vyzváni k poskytnutí osobních údajů pro účely kontaktu s vámi a vyřešení vašeho požadavku a jakékoliv další účely zde popsané, např. vaše jméno, vaší adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Budete mít právo se rozhodnout, zda poskytnete i další osobní informace potřebné k objednání služby / prodeji náhradního dílu či nikoli. Zákazník / objednatel si je vědom, že důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k uvedenému účelu je možnost neuzavření smlouvy.

Veškeré osobní údaje, které od vás shromáždíme, budou použity výhradně k těm účelům, k nimž byly shromážděny.

4.  Další způsoby shromažďování osobních údajů
Společnost Chladservis VaRa shromažďuje osobní údaje dalšími způsoby, zejména, avšak nikoliv výlučně, níže uvedenými:

  • přímo od vás, např. když zadáte své osobní údaje na našich webových stránkách (např. při registraci),
  • když poskytnete informace prostřednictvím telefonu
  • od třetích stran, např. našich smluvních partnerů a zástupců
  • z našich vlastních záznamů souvisejících se servisem a opravou vašich výrobků

5.  Co s vašimi osobními údaji děláme
Vaše osobní údaje můžeme použít s cílem:

  • identifikovat vás a pomoci vám s následnou službou  – opravou / koupi náhradního dílu
  • spravovat a řídit služby, které poskytujeme
  • lépe porozumět vašim požadavkům, abychom vám mohli poskytovat kvalitnější a více individualizované služby

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a uděluje se na dobu deseti (10) let od udělení, ledaže bude odvolán dříve.

6.  Kdy vaše osobní údaje zveřejňujeme
Společnost Chladservis VaRa spol. s r.o. může předat / pověřit vaše osobní údaje třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů plateb nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka / objednavatele předávány třetím osobám.

U jakýchkoliv sdílení či předání osobních údajů se uplatňují platná ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů a zajištění důvěrnosti.

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, má v souladu s §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů právo přístupu ke svým osobním údajům. Z bezpečnostních důvodů budete muset každou žádost o přístup ke svým osobním informacím podat písemně. Pro přístup ke svým vlastním osobním informacím se na nás obraťte prostřednictvím stránky Kontaktujte nás nebo na níže uvedené adrese. Měli byste se na nás obrátit i v případě, že si přejete upravit kterékoli své osobní údaje. Náleží vám dále právo na žádost o vysvětlení či právo na odstranění závadné stavu spočívajícího v tom, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné.

 7.  Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) Společnost Chladservis VaRa, spol. s r.o., IČ: 499 755 28, se sídlem Křenová 19, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 13983.

Zákazník / objednavatel servisu tímto dobrovolně uděluje souhlas Společnosti se zpracováním výše uvedených osobních údajů (dále jen „Údaje“) v souladu se ZOOÚ. Společnost se zavazuje nakládat s Údaji v souladu se ZOOÚ. Společnost Údaje shromažďuje a zpracovává pro účely vytvoření databáze zákazníka – vytvoření zakázkového listu ( jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail ).

Údaje budou zpracovávány Společností manuálně nebo automaticky a budou sloužit k dalším úkonům spojeným k provádění záručního nebo pozáručního servisu výrobků, popř. prodeje náhradních dílů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a uděluje se na dobu deseti (10) let od udělení, ledaže bude odvolán dříve.

Nebudou zpracovávány citlivé osobní údaje, ani osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Zákazník / objednatel je oprávněn vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů a odejmout udělený souhlas. Servis osobní údaje buď zlikviduje, učiní je anonymními tak, aby podle těchto údajů nemohl být určen konkrétní Subjekt údajů.

Zákazník / objednatel tímto stvrzuje, že si je vědom, že důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k uvedenému účelu je možné neuzavření smlouvy.

Zákazník / objednatel má právo požádat písemně Společnost o informaci o zpracování svých osobních údajů a Společnost je povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

Zákazník / objednatel má, dle § 21 ZOOÚ, v případě zjištění nebo domněnky, že Společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, právo požádat o vysvětlení této skutečnosti nebo odstranění takto vzniklého stavu.

Servis nesmí porušit žádnou povinnost uloženou Zákonem či Nařízením.

Zpracováním osobních údajů zákazníka / objednavatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů plateb nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka / objednavatele předávány třetím osobám.

Poskytnuté osobní údaje mohou být ke stejnému účelu zpřístupněny zaměstnancům, spolupracovníkům či dodavatelům prodávajícího, jakož i zpracovatelům plateb.

Servis přijme taková opatření, aby zabezpečil, že všichni jeho pracovníci, kteří přijdou do styku s Osobními údaji, budou vázáni povinností mlčenlivosti.

Zákazník / objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, potvrdí tento souhlas svým podpisem.

Přes 30 let na trhu

Vlastní servisopravy u zákazníků

Komfortní dopravavčetně výnosu a montáže

Moderní eshop od Home Credit na technologii webmiumeshop.cz